Odpowiedz

Zbieg egzekucji

Witam. Nie znalazłam odpowiedzi na wątek który chce poruszyć, a praktyka stososowana w banku ING jest dla mnie niejasna i niezrozumiała i budzi moje zastrzeżenia

Mam na rachunku zbieg egzekucji. Wiem już że ING JAKO [ CHYBA] JEDYNY BANK W PRZYPADKU ZBIEGU EGZEKUCJI OCZEKUJAC NA JEJ ROZSTRZYGNIECIE NIE PRZYWRACA W RAMACH KWOTY SRODKOW KTORE WPLYNELY NA RACHUNEK GDY PRZEKROCZONA ZOSTALA KWOTA WOLNA OD ZAJĘCIA W DANYM MIESIĄCU.
Nie rozumiem tej praktyki, zajęcie nie jest realizowane przez bank że względu na zbieg egzekucji. Skoro bank nie realizuje zajęcia to dlaczego środki są blokowane.
Zbieg na moim rachunku trwa dwa lata i kwota która jest zablokowana z tego tytułu jest wyższa [ ale nie wystarczy na pokrycie zbiegow na rachunku ] niż wpływy comiesięczne z tytułu wynagrodzenia.
TA PRAKTYKA JUZ JEST NIEZROZUMIAŁA.
ZDECYDOWALAM SIE ZAMKNĄĆ RACHUNEK.
I tutaj też nie rozumiem zasady przekazania kwoty zablokowanej na tzw. konto techniczne. Na którym będą się znajdowały do momentu rozstrzygnięcia zbiegu. Chciałabym te srodki wypłacić i przekazać na jedno z zajęć by zmniejszyć zadłużenie, co jest normalne.

Jeśli zamknę konto a zajęcia egzekucyjne zostaną spłacone osobno [ każdy komornik osobno ] mimo nierozstrzygniete / bądź umorzone.?? Co wówczas stanie środkami na tym tzw. Koncie technicznym? W jaki sposób zostaną zwrócone rozliczne. zlŻaden organ egzekucyjny nie wiem o zablokowanych środkach.
Zamykającej konto przestaję być klientem banku

Proszę o jakąś odpowiedź

Praktyka ta budzi niezrozumienie i moim zdaniem jest zła.

Rozważam skierowanie pisma do UOKiK/Rzecznika Finansowego itp.

Że względu na tą praktykę
Usmiechdokamery
Doradca z ambicjami I
Doradca z ambicjami I icon
2
2
08-02-2023
Wiadomość 1 z 14 (14 803 wyświetleń)

Re: Zbieg egzekucji

Dziękujemy za poruszenie tego wątku. Mamy nadzieję, że nasze wyjaśnienia sposobu obsługi kwoty wolnej w ramach zbiegu zajęć komorniczych okażą się pomocne. Niestety nie możemy odnieść się publicznie do konkretnego przypadku, dlatego w razie dalszych wątpliwości postaramy się wyjaśnić sprawę w ramach imiennej reklamacji (jeśli taką otrzymamy).

Czym jest kwota wolna:
Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy (art. 54 pr. bank.). 
Aktualnie (do końca czerwca 2023 r.) kwota wolna wynosi 2.617,50 zł miesięcznie. Od lipca 2023 r. kwota wolna zwiększy się do kwoty 2.700,00 zł miesięcznie. Do tej kwoty co miesiąc udostępniamy środki na zajętym rachunku o charakterze oszczędnościowym (lub rozliczeniowo-oszczędnościowym) klienta indywidualnego, niemającego zajęcia alimentacyjnego.

Kwota wolna a spłata zajęcia
Środki przekraczające w danym miesiącu kwotę wolną podlegają przekazaniu do komornika. Jeżeli w danym miesiącu posiadacz rachunku nie skorzystał z kwoty wolnej, w kolejnym miesiącu nadal kwota równa 75% aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę pozostaje do dyspozycji posiadacza rachunku. Niewypłacone kwoty nie zwiększają wysokości kwoty wolnej w kolejnym miesiącu trwania zajęcia, lecz posiadacz rachunku traci przywilej w niewykorzystanym zakresie. 
Przykład: Załóżmy, że 1 stycznia saldo rachunku wynosiło 0 zł. W trakcie tego miesiąca na rachunek wpłynęła w sumie kwota 2.617,50 zł, dlatego posiadacz rachunku do końca stycznia mógł z niej skorzystać w pełnym zakresie. Nie zrobił tego, pobierając z rachunku tylko 1.617,50 zł. Oznacza to, że 1 lutego na rachunku jako saldo początkowe znajdowała się już kwota 1.000,00 zł. W lutym na rachunek wpłynęła ponownie kwota 2.617,50 zł. Tym samym sumując saldo początkowe (1.000,00 zł) i wpływy (2.617,50 zł) w sumie na rachunku w lutym znalazła się kwota 3.617,50 zł. W takim przypadku po odjęciu kwoty wolnej za luty (2.617,50 zł, do przekazania komornikowi przypadnie kwota 1.000,00 zł.

Termin przekazania środków
Bank przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika niezwłocznie po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu. Jednakże w razie egzekucji bieżących alimentów lub rent bank niezwłocznie przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika (art. 8892 k.p.c.). 
Przykład1: Załóżmy, że zajęcie komornicze nie dotyczy alimentów, a zawiadomienie o jego dokonaniu wpłynęło do banku 21 lutego 2023 r. Wówczas komornicze zawiadomienie o blokadzie środków automatycznie blokuje rachunek do wysokości kwoty zajęcia. Samo przekazanie środków następuje po upływie 7 dni, czyli 1 marca 2023. W późniejszym okresie środki przekazywane są już niezwłocznie (bez ich blokowania na dodatkowe 7 dni).

Termin przekazania środków, a kwota wolna od zajęć
Wystarczy, że w danym miesiącu powstanie nadwyżka ponad kwotę wolną, która podlegałaby przekazaniu na rzecz komornika, aby bank był zobowiązany do przekazania jej na spłatę zajęcia (choćby w dniu przekazywania środków posiadacz rachunku mógł już korzystać z tzw. kwoty wolnej od zajęcia za kolejny miesiąc). Z taką sytuacją mamy do czynienia w przykładzie 1. Posiadacz zajętego 21 lutego 2023 r. skorzysta z kwoty wolnej za luty, nadwyżka ponad kwotę wolną za luty zostanie przekazana 1 marca na częściową spłatę zajęcia, a w marcu posiadacz zajętego rachunku ma do dyspozycji nową, pełną kwotę wolną do wykorzystania.

Konsekwencja powstania zbiegu zajęć komorniczych
Jeżeli rachunek bankowy został zajęty w dwóch lub więcej postępowaniach egzekucyjnych (przez różnych komorników), a znajdująca się na rachunku kwota nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, bank wstrzymuje się z wypłatą zajętych kwot, powiadamiając o tym komorników prowadzących egzekucję. Zajęte wierzytelności bank wypłaca, po przekazaniu wszystkich spraw w trybie art. 7731, komornikowi, który prowadzi dalszą egzekucję.

Wzajemna relacja pomiędzy terminem przekazania środków, blokadą środków i kwotą wolną 
Wyżej wyjaśniliśmy:
1. czym jest kwota wolna; 
2. jaki jest termin przekazania środków na rachunek komornika; 
3. jak wpływa na udostępnianie kwoty wolnej sytuacja, w której 7 dniowy okres przekazania środków przypada na przełom dwóch miesięcy;
4. jaka jest przyczyna i okres wstrzymania przekazania środków na skutek zbiegu zajęć komorniczych. 
Co się stanie, jeśli wystąpią łącznie? Przechodzimy do poruszonego przez Panią najtrudniejszego przypadku, w którym łączą się wątki terminu przekazania środków, zbiegu i kwoty wolnej.
Przepis art. 8892 k.p.c. określa podstawowy termin przekazania zajętych środków na rachunek egzekutora. Wystarczy zatem, że w danym miesiącu powstanie nadwyżka ponad kwotę wolną, która podlegałaby przekazaniu na rzecz egzekutora, aby bank był zobowiązany do przekazania jej na rzecz organu egzekucyjnego (choćby w dniu przekazywania środków posiadacz rachunku mógł już korzystać z tzw. kwoty wolnej od zajęcia za kolejny miesiąc). Zablokowana kwota powinna zostać więc przekazana na rzecz komornika po upływie siedmiu dni od daty doręczenia bankowi zawiadomienia o zajęciu rachunku, tylko że zgodnie z art. 889 § 3 k.p.c. mamy obowiązek wstrzymania przekazania środków do czasu rozstrzygnięcia zbiegu. 
Dlatego w takim przypadku nie można wliczyć tej pozostałej, nieprzekazanej jeszcze kwoty do nowej kwoty wolnej, ponieważ nadwyżki ponad kwotę wolną, podlegają przekazaniu na rzecz komornika i nie wracają już do puli kwoty wolnej. 
Nadwyżka ta nie została przekazana egzekutorowi, ale tylko ze względu na termin określony w art. 8892 k.p.c. w zw. z art. 889 § 3 k.p.c., tj. z uwagi na nakaz wstrzymania przekazania środków do czasu rozstrzygnięcia zbiegu egzekucji komorniczych. 
W konsekwencji więc bank musi czekać, aż komornicy dojdą między sobą do porozumienia, który z nich powinien dalej prowadzić egzekucje i wskażą nam, komu mamy przekazać zablokowane środki. Jest to więc przyczyna leżąca po stronie organu egzekucyjnego.
Przykład 2: Rachunek zajęło 3 komorników w grudniu 2022 r. Załóżmy, że 1 stycznia saldo rachunku wynosiło 0 zł. W trakcie tego miesiąca na rachunek wpłynęła w sumie kwota 2.617,50 zł, dlatego posiadacz rachunku do końca stycznia mógł z niej skorzystać w pełnym zakresie. Nie zrobił tego, pobierając z rachunku tylko 1.617,50 zł. Oznacza to, że 1 lutego na rachunku jako saldo początkowe znajdowała się już kwota 1.000,00 zł. W lutym na rachunek wpłynęła ponownie kwota 2.617,50 zł. Tym samym sumując saldo początkowe (1.000,00 zł) i wpływy (2.617,50 zł) w sumie na rachunku w lutym znalazła się kwota 3.617,50 zł. W takim przypadku po odjęciu kwoty wolnej za luty (2.617,50 zł), do przekazania komornikowi przypadnie kwota 1.000,00 zł. Kwota ta nie zostanie udostępniona w marcu w ramach kwoty wolnej i będzie blokowana do przekazania na rachunek komornika, który przejmie pozostałe sprawy do łącznego prowadzenia. Wynika to z zawieszenia terminu do przekazania środków, z jednoczesnym nakazem ich blokady we wstrzymanej wysokości.

Jak jest w innych bankach?
Nie możemy wprost odnieść się do sposobu działania innych banków. Oczywiście banki wymieniają się między sobą doświadczeniami i opiniami nt. procedur lub problematycznych zagadnień. Nie docierają do nas jednak tym kanałem informacje jakoby inne banki faktycznie stosowały odmienną niż wyżej opisana procedurę.

Zamknięcie rachunku
Zamknięcie rachunku nie powoduje zwolnienia środków spod zajęcia. Środki są przekazywane na rachunek komornika po rozstrzygnięciu zbiegu lub w przypadku uchylenia zajęć udostępniane byłemu już posiadaczowi rachunku.

Jak uniknąć opisanego wyżej kłopotu?
Sposobem na uniknięcie sytuacji, w której zbieg komorniczy nie jest rozstrzygnięty, najlepiej skontaktować się z komornikiem z miejscowości naszego zamieszkania, który jako pierwszy dokonał zajęcia i poprosić takiego komornika, o przesłanie do banku komunikatu, że ten komornik jest właściwy do dalszego prowadzenia egzekucji i prosi o przesłanie środków. W większości przypadków, komornik ten jako właściwy i tak powinien przejąć tę sprawę do dalszego prowadzenia. Jeśli zbieg miałby zostać rozstrzygnięty inaczej, komornik powinien mieć na ten temat wiedzę.
W interesie osoby której dotyczy zajęcie również nie jest przedłużający się impas między komornikami, bowiem powoduje on powstawanie dodatkowych odsetek.

 


Jeśli podoba Ci się moja odpowiedź, daj mi lajka.
Jeśli odpowiedź Ci pomogła, zaakceptuj ją jako rozwiązanie.
MartynaC
Były moderator
Były moderator icon
427
93
12-04-2017
Wiadomość 2 z 14 (14 390 wyświetleń)

Re.: Zbieg egzekucji

Witam, ciekawi mnie jak zakończyła się sprawa Pani. Mam taką samą sytuację zbieg od dwuch lat, kasa zablokowana...
moniczka8725
Nowy w branży II
Nowy w branży II icon
1
1
26-04-2023
Wiadomość 3 z 14 (13 376 wyświetleń)

Re.: Zbieg egzekucji

Witam.

Moja reklamacja została rozpatrzona negatywnie.
15 mają zamknęłam konto w banku ING, zablokowane środki trafiły na jakieś konto techniczne.

W dniu 30.06.2023 wszystkie istaniejace zajęcia egzekucyjnej zostały przeze mnie spłacone, każde zajęcie spłaciłam osobno, nie doszło do rozwiązania zbiegu egzekucji.

Żaden z komorników nie został powiadomiony o środkach na jakiś koncie technicznym [ przez co zajęcie trwało dłużej... bo zablokowane środki nie zostały przelane na spłatę oraz ja nie moglam ich wykorzystać do splacenia zajęcia]

Żaden z komornik nie zawiadomił banku ING o zakończeniu egzekucji, bo nie miałam tam rachunku bankowego.

Wr wtorek idę do banku ING i dam znać czy/kiedy/ co dalej z pieniędzmi na koncie technicznym. Kiedy zostaną zwrócone.

Bo jeśli się nie upomnę to z tego co mi wiadomo zostaną w banku.

Dodam że banku pobierał opłaty za prowadzony rachunek z zablokowanych środków do kiedy nie zamknęłam konta.

Pozdrawiam.
Usmiechdokamery
Doradca z ambicjami I
Doradca z ambicjami I icon
2
2
08-02-2023
Wiadomość 4 z 14 (11 797 wyświetleń)

Re: Zbieg egzekucji

***alamento pieniądze powinny wrócić na konto jeśli nie to bank przywłaszcza sobie pieniądze klienta.sprawe kierować do sądu i rzecznika bo praktyki które stosuje bank blokując pieniądze przy zbiegu są niezgodne z prawem.Pieniadze powinny być zwrócone przez bank na następny miesiąc i uznane jako kwota wolna od zajęć sadowych
Odpowiedz
0 Lajków
Artur71
Nowy w branży II
Nowy w branży II icon
6
0
18-11-2023
Wiadomość 5 z 14 (9 411 wyświetleń)

Re.: Zbieg egzekucji

Pani MartynaC chyba nie zna prawa bankowego.Wszystkie banki po przekroczeniu i zablokowaniu pieniędzy przy przekroczeniu kwoty wolnej od zajęć muszą przekroczona kwotę zwrócić w następnym miesiącu i zaliczyć ja w poczet kwoty wolnej od zajęć,bo pieniądze są zablokowane a konto techniczne to nic innego tylko kant banku
Odpowiedz
0 Lajków
Artur71
Nowy w branży II
Nowy w branży II icon
6
0
18-11-2023
Wiadomość 6 z 14 (9 408 wyświetleń)

Re: Re.: Zbieg egzekucji

@Artur71 przykro mi, że wprowadzasz innych w błąd, posługując się przy tym ogólnikami i populistycznymi hasłami. 
W opisie z 17 lutego 2023 r. w jaki sposób realizujemy obowiązek z art. 54 ust. 1 i 2 pr. bank. przywołaliśmy konkretne podstawy prawne, wyjaśniając krok po kroku w jaki sposób udostępniana jest kwota wolna w ING Banku Śląskim. Ponieważ art. 54 ust. 1 i 2 pr. bank. nie funkcjonuje w próżni legislacyjnej, jest on stosowany wspólnie z innymi przepisami regulującymi kwestie obsługi zajęć egzekucyjnych, w tym przepisami dotyczącymi wstrzymania przekazania zablokowanych na spłatę środków do czasu rozstrzygnięcia zbiegu zajęć egzekucyjnych: „bank wstrzymuje się z wypłatą zajętych kwot (…) Zajęte wierzytelności bank wypłaca, po przekazaniu wszystkich spraw w trybie art. 7731, komornikowi, który prowadzi dalszą egzekucję.” Z przywołanego art. 889 § 3 k.p.c. nie sposób wyprowadzić wniosku, że środki zablokowane na spłatę zajęć wchodzących w nierozstrzygnięty zbieg, mają być odblokowane w kolejnym miesiącu kalendarzowym, aby dłużnik korzystając z faktu konieczności przekazania akt przez komorników między sobą, pobrał wbrew treści zajęcia zablokowane na ten cel środki. Kwestia sprawności i szybkości rozstrzygnięcia zbiegu i przejęcia spraw do łącznego prowadzenia przez jednego komornika nie jest zależna od banku, dlatego brak jest podstawy do uznania wykonania ustawowego obowiązku „kantowaniem”. Każdemu posiadaczowi rachunku życzymy braku zajęć egzekucyjnych, a tym bardziej zbiegów egzekucji świadczących. Bank nie odnosi żadnej korzyści z konieczności obsługi otrzymywanych zawiadomień o dokonaniu przez organy egzekucyjne zajęć rachunków. Tym bardziej fakt przedłużania się tego okresu czy wstrzymanie przekazania środków w związku ze zbiegiem, także nie jest sytuacją, do której byśmy dążyli.  
Opisana 17 lutego 2023 r. wykładnia przepisów została przygotowana przez doświadczonych członków działu prawnego, składającego się z adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w kwestiach dotyczących prawa bankowego i procedur postępowań egzekucyjnych (sądowych i administracyjnych).   

-----------------
Jeśli podoba Ci się moja odpowiedź, daj mi lajka.
Jeśli odpowiedź Ci pomogła, zaakceptuj ją jako rozwiązanie.
Odpowiedz
0 Lajków
MateuszS
Moderator
Moderator icon
159
31
02-09-2021
Wiadomość 7 z 14 (9 250 wyświetleń)

Re: Re.: Zbieg egzekucji

A na jakiej podstawie są środki przekazywane na konto techniczne to są moje pieniądze a nie banku tylko że zablokowane.Zablokowane środki powinny być na koncie osobistym i w chwili gdy jest nowy miesiąc jest więc nowa kwota wolna od zajęć i automatycznie powinny być dostepne.Jesli nie będą to jest przywłaszczenie pieniędzy przez bank.
Odpowiedz
0 Lajków
Artur71
Nowy w branży II
Nowy w branży II icon
6
0
18-11-2023
Wiadomość 8 z 14 (9 197 wyświetleń)

Re: Re.: Zbieg egzekucji

@Artur71 przeksięgowanie środków na tzw. rachunek techniczny następuje w rzadkich sytuacjach, w których ustaje możliwość dalszego przechowywania środków na rachunku klienta. Z taką sytuacją mamy do czynienia w razie rozwiązania umowy rachunku, połączoną z koniecznością dalszego przechowywania środków np. na cele nierozstrzygniętego zbiegu lub w razie braku zajęć, z powodu braku wskazania przez klienta czy chce pobrać środki w gotówce, czy bank ma je przelać na wskazany przez klienta rachunek. Zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu w przypadku braku dyspozycji przekazania środków, bank księguje środki na nieoprocentowanym rachunku technicznym prowadzonym w banku. Produkt techniczny nie jest rachunkiem bankowym w rozumieniu art. 725 k.c. 
Środki z produktu technicznego są przekazywane w przypadku rozwiązania zbiegu na rachunek właściwego komornika, a w przypadku uchylenia zajęć są wypłacane klientowi.
 

**
Jeśli podoba Ci się moja odpowiedź, daj mi lajka.
Moja odpowiedź Ci pomogła? Zaakceptuj ją jako rozwiązanie!
Odpowiedz
0 Lajków
SebastianM
Moderator
Moderator icon
99
16
03-03-2023
Wiadomość 9 z 14 (9 094 wyświetleń)

Re: Re.: Zbieg egzekucji

No właśnie pieniądze są zablokowane na moim koncie i z okresem nowego miesiąca rozliczeniowego jeśli się komornicy nie dogadają pieniądze powinny być odblokowane przez bank
Odpowiedz
0 Lajków
Artur71
Nowy w branży II
Nowy w branży II icon
6
0
18-11-2023
Wiadomość 10 z 14 (9 029 wyświetleń)
Ostatnie wpisy na forum
Re: Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku

Witam,
Czy takie zaświadczenie o kredycie dla notariusza, o którym mowa w przypadku rynku pierwotnego, można wygenerować w aplikacji?
Pozdrawiam
Piotr

15-07-2024
Re.: Kredyt hipoteczny_czas analizy

W środę podpisuje umowę... Tyle, że nie z ING, bo mój wniosek ciągle stoi w kolejce do weryfikacji. Ale inne banki nie potrzebują trzech miesięcy na podjęcie decyzji w dość oczywistej sprawie. Mam w I

...

15-07-2024
Remont/przebudowa segmentu na kredyt

Witam

 

Sprawa wygląda następująco. 
Segment 90m2 + garaż. Hipoteka.

 

Chcę zlikwidować ściane nośną garażu w celu powiększenia pow. salonu. Efektem tego z garażu zostanie ''składzik'' o pow. 8m2.

Niestety,

...

15-07-2024
Najbardziej pomocni użytkownicy