Regulamin Społeczności INGRegulamin Serwisu Internetowego „Społeczność ING”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Serwis Internetowy „Społeczność ING” udostępniany jest Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer rejestru: KRS 0000005459, NIP: 634-013-54-75, kapitał zakładowy: 130 100 000 zł, kapitał wpłacony: 130 100 000 zł (w dalszej części Regulaminu zwany „Bankiem”).
  2. Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest do ich przestrzegania.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Wszelkie spory powstałe na tle korzystania z Serwisu mogą być rozstrzygane polubownie. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporów polubownie, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd ustalony zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Definicje
  1. Społeczność ING/Serwis - zorganizowana platforma internetowa, dostępna pod adresem spolecznosc.ingbank.pl, składająca się z dwóch części:
   1. Forum Serwisu,
   2. Blog Serwisu.
  2. Użytkownik - Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany
  3. Użytkownik zarejestrowany - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu za pośrednictwem sieci Internet, która dokona uprzedniej rejestracji oraz logowania, na wyznaczonej do tego stronie w Serwisie.
  4. Użytkownik niezarejestrowany - każda niezalogowana osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu za pośrednictwem sieci Internet.
  5. Partner - każdy podmiot współpracujący z Bankiem na podstawie stosownej umowy.
  6. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, treści audiowizualne, treści multimedialne i inne treści udostępniane w Serwisie, w tym stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Rejestracja w Serwisie
  1. Dokonanie rejestracji Użytkownika w Serwisie, wymaga podania następujących danych:
   1. nazwa Użytkownika,
   2. adres e-mail,
   3. hasło, za pomocą którego Użytkownik będzie logował się do Serwisu.
  2. Warunkiem dokonania rejestracji jest akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
  3. Celem potwierdzenia rejestracji w Serwisie, Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny, który otrzyma na podany przez niego adres e-mail.
  4. Rejestracja w Serwisie jest czynnością wykonywaną przez danego Użytkownika jednorazowo. Aby korzystać z Usług dostępnych dla Użytkowników zarejestrowanych, wymagane jest dokonanie logowania, co następuje poprzez podanie:
   1. nazwy Użytkownika,
   2. hasła za pomocą którego Użytkownik loguje się do Serwisu
  5. Użytkownik niezarejestrowany może korzystać z Serwisu anonimowo, z zastrzeżeniem pkt IV lit. b) i c).
  6. Użytkownik zarejestrowany może korzystać z Serwisu przy użyciu pseudonimu.
  7. Rejestracja w serwisie i dołączenie do Społeczności ING jest niezależne od bycia Klientem Banku.
  8. W przypadku klientów Banku nazwa Użytkownika nie może być identyfikatorem używanym przez klienta w kontaktach z Bankiem.
 4. Zasady korzystania z Serwisu
  1. W ramach Serwisu, Bank umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
   1. zapoznawanie się z Materiałami przygotowanymi przez Bank, Partnerów lub innych Użytkowników,
   2. umieszczanie tekstów na Forum Serwisu (dostępne wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych),
   3. umieszczanie tekstów (komentarzy) na Blogu Serwisu (dostępna wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych),
   4. uzyskiwanie informacji odnośnie prowadzonych przez Bank działań marketingowych, konkursów, promocji.
  2. Użytkownik może korzystać z Serwisu w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zastrzeżeniem pkt IX Regulaminu.
  3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest bezpłatne.
  4. Bank ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych, marketingowych, dotyczących usług oraz produktów Banku lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Blogu Serwisu.
  5. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu. Oświadczenie o rezygnacji należy nadesłać na adres e-mail: spolecznosc@ingbank.pl
  6. Bank zastrzega sobie prawo do zakończenia udostępniania Serwisu o czym powiadomi Użytkowników z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem informacji umieszczonej w Serwisie oraz wiadomości e-mail przesyłanych na podane podczas rejestracji adresy poczty elektronicznej Użytkowników zarejestrowanych.7. Bank ma prawo do czasowego zaprzestania udostępniania Serwisu z przyczyn technicznych.
 5. Prawa i obowiązki Użytkowników
  1. W zakresie Serwisu zabrania się zamieszczania przez Użytkowników treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi, moralnymi i społecznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności zabrania się umieszczania Materiałów, które:
   1. zawierają wulgaryzmy,
   2. naruszają prawa autorskie,
   3. wzywają do łamania prawa
   4. zawierają treści pornograficzne,
   5. zawierają treści propagujące używanie narkotyków bądź niedozwolonych środków odurzających,
   6. zawierają treści rasistowskie, antysemickie, nacjonalistyczne, pobudzające do agresji, homofobiczne;
   7. wiadomości powszechnie uznawane za „spam”,
   8. rozpowszechniają lub nakłaniają do pobierania wirusów komputerowych lub złośliwego/szkodliwego oprogramowania,
   9. są bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników
   10. zawierają dane osobowe, w tym teleadresowe lub adresy poczty elektronicznej;
   11. służą agitacji politycznej, religijnej lub innej;
   12. nie mają związku z tematyką poruszaną w zakresie Forum Serwisu lub Blogu Serwisu,
   13. są kopią uprzednio zamieszczonych komentarzy lub wpisów,
   14. naruszają dobra osobiste osób trzecich.
  2. Zabronione jest używanie Serwisu w sposób utrudniający korzystanie z niego przez pozostałych Użytkowników, powodujący zakłócenia w jego działaniu.
  3. Zabronione jest zamieszczanie pod swoją nazwą Użytkownika Materiałów osób trzecich oraz podszywanie się pod inne osoby.
  4. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w Serwisie bez zgody Banku przekazów reklamowych w każdej postaci lub treści zmierzających do promowania usług lub towarów. Zabrania się promowania podmiotów konkurencyjnych wobec Banku, a także ich produktów lub usług .
  5. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Moderacja
  1. Bank ma prawo do usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie w przypadku ich sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  2. Bank zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi, naruszającemu postanowienia niniejszego Regulaminu
 7. Własność intelektualna
  1. Zarówno Serwis jak i znajdujące się w nim Materiały, są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ( Dz.U. Nr 24, poz. 83 z poźn. zm.) oraz Ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).
  2. Prawa do Materiałów umieszczonych przez Bank przysługują Bankowi lub Partnerom z tym zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy przedmiotowe prawa przysługują Partnerom, Bank prezentuje je w Serwisie na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Użytkownik umieszczając Materiały w Serwisie wyraża zgodę na ich nieodpłatną publikację w Serwisie.
  3. Bez uprzedniej zgody Banku, korzystanie przez Użytkowników z Serwisu, może nastąpić wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  4. Użytkownik oświadcza, że zamieszczone przez niego Materiały są wolne od wszelkich wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich oraz że posiada wszelkie prawa do Materiałów, w szczególności majątkowe prawa autorskie i/albo prawa pokrewne. Użytkownik gwarantuje, że posiada zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszelkich osób znajdujących się na zamieszczanych przez siebie w Serwisie Materiałach, a także oświadcza, że ich umieszczenie w Serwisie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
 8. Odpowiedzialność Banku
  1. Bank nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. sposób, korzystania przez Użytkowników z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
   2. materiały, w tym komentarze lub wpisy zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników zarejestrowanych;
   3. szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu, jeżeli są one spowodowane przez osoby trzecie lub siłę wyższą. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy także odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe, włamania do systemu Użytkownika, przejęcia haseł przez osoby trzecie, jeśli do zdarzeń tych doszło bez winy Banku;
   4. zdarzenia, które pozostają poza kontrolą Banku.
  2. Materiały umieszczone w Blogu Serwisu mogą stanowić materiały marketingowe i informacyjno-edukacyjne. Bank nie gwarantuje przydatności Materiałów umieszczonych w Serwisie do określonych celów
  3. Materiały umieszczone w Blogu Serwisu nie stanowią interpretacji prawnej, porady prawnej, ani nie są opinią prawną. Nie stanowią one również oficjalnego stanowiska ING Banku Śląskiego S.A. oraz wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Użytkownikom Serwisu oraz usług doradztwa inwestycyjnego.
 9. Warunki techniczne
  1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
   1. hardware,
   2. połączenie z siecią Internet,
   3. przeglądarkę internetową (zalecana najnowsza wersja Chrome, Firefox, Internet Explorer 8, 9, 10 lub 11, Safari).
  2. Bank zastrzega, że w przypadku niektórych stron Serwisu dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Javascript, Java, Flash oraz cookies
 10. Dane osobowe
  1. Podanie przez Użytkownika jego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do korzystania z Serwisu.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Bank.
  3. Bank przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych z działaniem Serwisu. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
  4. Bank powierza Lithium Technologies Inc., podmiotowi odpowiedzialnemu za techniczne utrzymanie Serwisu, przetwarzanie danych Użytkowników zarejestrowanych w zakresie:
   1. nazwy użytkownika, adresu e-mail i hasła. Dane są przekazywane w momencie rejestracji Użytkownika i są niezbędne w procesie rejestracji,
   2. dodatkowych danych, których podanie jest dobrowolne i nie jest niezbędne do korzystania z Serwisu: imię, nazwisko, podpis, tytuł, lokalizacja, osobista strona internetowa, biografia, prywatne notatki, nazwy użytkowników IM.
  5. Każdy Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić pisemnie do Banku na adres: ING Bank Śląski ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice lub wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: spolecznosc@ingbank.pl.
  6. Przetwarzanie przez Bank danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., które stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.
  7. Bank będzie przechowywał dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w sposób uniemożliwiający osobom trzecim dostęp do tych danych.
  8. Bank podjął następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: połączenia szyfrowane za pomocą protokołu SSL, weryfikacja dostępu za pomocą loginu i hasła, automatyczne wygasanie sesji przy braku aktywności użytkownika w systemie
 11. Postanowienia reklamacyjne
  1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
  2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: spolecznosc@ingbank.pl lub pisemnie na adres: ING Bank Śląski ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice.
  3. Bank rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
  5. Serwis nie jest kanałem reklamacyjnym usług i produktów Banku. Celem złożenia reklamacji dotyczących produktów i usług Banku należy posługiwać się dedykowanymi do tego kanałami reklamacyjnymi- każdorazowo wskazywanymi przez Bank. Tym samym zamieszczenie w Serwisie wypowiedzi o charakterze reklamacyjnym nie będzie uznawane za rozpoczęcie procesu reklamacyjnego.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany przez Bank. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w zakresie Serwisu.
  2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu Serwisu oraz zakresie zmian zostanie udostępniona w Serwisie, co najmniej na 30 dni przed jej dokonaniem
  3. Użytkownicy zarejestrowani zostaną również powiadomieni o zmianach Regulaminu Serwisu, poprzez wysłanie powiadomienia na podany przez nich w trakcie procesu rejestracji adres poczty elektronicznej. Każda zmiana Regulaminu wymaga akceptacji przez Użytkowników zarejestrowanych przed dokonaniem logowania do Serwisu.
  4. Korzystanie przez Użytkownika niezarejestrowanego z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
  5. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie
  6. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem należy kierować drogą elektroniczną na adres: spolecznosc@ingbank.pl lub pisemnie na adres: ING Bank Śląski ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice.
  7. Pozyskanie, utrwalenie lub odtworzenie aktualnej wersji Regulaminu jest możliwe na stronie internetowej pod adresem www.ingbank.pl/spolecznosc