Dotacje unijne dla firm w 2023. Najważniejsze informacje

Przed przedsiębiorcami, którzy szukają potrzebnego do rozwoju biznesu finansowania, otwiera się obecnie naprawdę szerokich wachlarz możliwości. Jedną z nich jest pozyskanie środków z Funduszy Europejskich. Przyjrzyjmy się najciekawszym programom.

 

Jakie są rodzaje dotacji unijnych dla firm?

 

Dotacje unijne dla firm możemy podzielić na trzy podstawowe kategorie:

 

 • Centralne, czyli ogólnopolskie - przeznaczone dla przedsiębiorców z całego kraju. Programy centralne są finansowane przede wszystkim z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), który stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych projektów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i Inteligentny rozwój 2014-2020.
 • Regionalne - jeden na każde województwo. Programy regionalne finansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego 2021-2027 (RPO).
 • Dla 6 województw wschodniej Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i 9 powiatów ościennych). Program finansowany jest z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW).

 

Dotacje unijne dla firm. Programy centralne (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki)

 

Ścieżka Smart

 

Dla kogo?

 

Dla wszystkich przedsiębiorców: mikro-, małych i średnich (MŚP) oraz dużych firm; dla marek, które dopiero startują, rozwijają się lub są już liderami innowacji.

 

Na czym to polega?

 

Ścieżkę Smart wyróżnienia podejście modułowe - w ramach jednego wniosku o dotację można zdobyć finansowanie na działania rozwojowe w różnych obszarach. Droga wygląda trochę inaczej dla sektora MŚP i dużych firm:

 

MŚP

 

Przedsiębiorcy wybierają przynajmniej jeden (można oba) z dwóch modułów obowiązkowych: prace B+R lub wdrożenie innowacji. Moduł B+R (prace badawczo-rozwojowe) obejmuje na przykład tworzenie prototypów czy testowanie nowych materiałów, a moduł wdrożenie innowacji na przykład zakup maszyn lub urządzeń czy budowę hali produkcyjnej. Do modułu obowiązkowego można dodać moduły fakultatywne (w dowolnej liczbie). Do wyboru są: infrastruktura B+R (infrastruktura do realizacji agendy badawczej); cyfryzacja (robotyzacja, optymalizacja produkcji, cyberbezpieczeństwo); zazielenienie firm (gospodarka odpadami, efektywność energetyczna, ekoprojektowanie); internacjonalizacja (promocja za granicą, pozyskanie ochrony lub ochrona IP za granicą); kompetencje (szkolenia wspierające realizację pozostałych modułów).

 

Duże firmy

 

Dla dużych firm modułem obowiązkowym są prace B+R. Wdrożenie innowacji znalazło się zaś pośród modułów fakultatywnych - pozostałe segmenty są takie same jak w przypadku MŚP.

 

Jakie warunki trzeba spełnić?

 

Przedsiębiorcy starający się o dotację w ramach Ścieżki Smart spotkają się z trzema rodzajami kryteriów:

 

 • Obligatoryjnymi: wnioskodawca musi być kwalifikowany (prowadzi działalność na terenie Polski i nie został wykluczony z konkursu); efekt zachęty dla MŚP (realizacja projektu może wystartować najszybciej dzień po złożeniu wniosku); spójność projektu (moduły są skomponowane logicznie i racjonalnie, wiążą się ze sobą i ze strategią firmy); zapewnione finansowanie (na całość projektu - koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, a także VAT); równość i niedyskryminacja; zrównoważony rozwój (przede wszystkim w kontekście środowiskowym); prowadzenie współpracy z podmiotami MŚP (przez duże firmy). Dla poszczególnych modułów obligatoryjna jest zdolność do wykonania projektu: na poziomie zasobów ludzkich, zasobów technicznych i realistycznego harmonogramu. Istotne jest także rynkowe zapotrzebowanie na wyniki projektu - innymi słowy: projekt powinien odnieść sukces i przynosić zyski.
 • Rankingującymi: projekty oceniane są w systemie punktowym, który decyduje o pozycji na liście wniosków. Punkty przyznawane są osobno w sześciu kategoriach: innowacji w skali minimum krajowej jako efekt prac B+R (0, 1, 2, 3 lub 12 punktów); potencjale innowacji do transformacji rynku lub stworzenia nowego (0, 3 lub 5 punktów); opracowania lub wdrożenia ekoinnowacji na poziomie krajowym (0, 1 lub 2 punkty), związku z innowacją cyfrową na poziomie krajowym (0, 1 lub 2 punkty); działania we współpracy z organizacją badawczą lub pozarządową (0 lub 2 punkty); pozytywnego znaczenia dla jakość życia społecznego lub włączenia społecznego (0 lub 2 punkty). Maksymalnie można uzyskać 25 punktów rankingujących.
 • Rozstrzygającymi - stosowanymi, gdy projekty zdobyły taką samą liczbę punktów.

 

Gdzie składać wnioski?

 

MŚP - w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Duże firmy - w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

 

Ile można uzyskać?

 

Łączny budżet Ścieżki Smart to prawie 4,4 mld EUR. Każdy moduł wyróżnia się innym poziomem dofinansowania. Prace B+R mogą zostać dofinansowane do 80% kosztów kwalifikowanych, a inwestycje produkcyjne do 75%. Wysokość dotacji zależy również od wielkości firmy - im mniejsze przedsiębiorstwo, tym większe wsparcie.

 

Kredyt technologiczny i premia technologiczna

 

Dla kogo?

 

Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na terenie Polski i mają zdolność kredytową.

 

Na czym to polega?

 

Kredyt technologiczny udzielany jest na zasadach rynkowych przez banki kredytujące, które podpisały umowę współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) - takim bankiem jest także ING Bank Śląski. Wsparcie publiczne (premia technologiczna) ma postać refundacji części kapitałowej tego kredytu.

 

Sprawdź szczegóły dotyczące kredytu technologicznego!

 

Na co można dostać dofinansowanie?

 

Dofinansowanie dotyczy inwestycji technologicznych, dzięki którym rozpoczyna się produkcja towarów lub świadczenie usług nowych lub znacząco ulepszonych. Dofinansowaniem mogą być objęte zarówno wdrożenia własnej technologii, jak i zakup i wdrożenie nowej technologii od osób trzecich. Wydatki podchodzące pod te kategorie to między innymi: nabycie nieruchomości (z wyjątkiem lokali mieszkalnych), nabycie środków trwałych, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych (patenty, know-how itp.), studia, ekspertyzy, projekty wykonane przez doradców zewnętrznych, koszty związane z uzyskaniem patentów.

 

Gdzie składać wniosek?

 

Za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie na stronie internetowej BGK. Do wniosku trzeba załączyć promesę kredytową lub warunkową umowę kredytową od banku kredytującego.

 

Ile można uzyskać?

 

Dofinansowanie wynosi od 25 do 70% wartości inwestycji - w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

 

Kredyt ekologiczny i premia ekologiczna

 

Dla kogo?

 

Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw small mid-caps i mid-caps, które prowadzą działalność na terenie Polski

 

Na czym to polega?

 

Kredyt ekologiczny udzielany jest na zasadach rynkowych przez banki kredytujące, które podpisały umowę współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) - takim bankiem jest także ING Bank Śląski. Dotacja (premia ekologiczna) ma postać refundacji części kapitałowej takiego kredytu.

 

Sprawdź szczegóły kredytu ekologicznego z dotacją BGK!

 

Na co można dostać dofinansowanie?

 

Dofinansowanie dotyczy inwestycji służących poprawie szeroko rozumianej efektywności energetycznej. Na przykład: termomodernizacji budynku, zmiany źródła wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, wymiany urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej energooszczędne. Zużycie energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze musi być przynajmniej o 30% niższe w porównaniu ze stanem wyjściowym. Wydatki związane z tymi inwestycjami to między innymi: nabycie środków trwałych, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych (patenty, licencje, know-how, itp.), studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty przygotowane przez doradców zewnętrznych.

 

Gdzie składać wniosek?

 

Za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie na stronie BGK. Do wniosku trzeba dołączyć promesę kredytową lub warunkową umowę kredytową od banku kredytującego oraz dokumenty audytu energetycznego.

 

Ile można uzyskać?

 

Dofinansowanie wynosi od 25 do 80% wartości inwestycji - w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

 

Inne ciekawe projekty

 

 • INNOSTART - wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność innowacyjną i nieposiadających doświadczenia w realizacji projektów B+R finansowanych z środków UE. Absolwenci Innovation Coach mogą skorzystać ze specjalistycznego doradztwa oraz wsparcia finansowego na realizację pierwszego projektu B+R.
 • Polskie Mosty Technologiczne - wsparcie przedsiębiorstw MŚP, które mają potencjał do szybkiego wzrostu i zaistnienia na nowych rynkach oraz mogą stać się „polską specjalnością eksportową”.
 • Seal of Exellence - dofinansowanie projektów B+R, którym przyznano certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accelerator Programu „Horyzont Europa”.
 • Granty na Eurogranty - pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu UE.
 • Startup Booster Poland - wybór operatorów programów akceleracyjnych Smart UP.
 • Wsparcie transformacji cyfrowej (2.21).
 • Działania EDIH.
 • Brand HUB.

 

 

Dotacje unijne dla firm. Programy regionalne (Regionalny Program Operacyjny)

 

Programy regionalne realizują te same cele, co programy centralne, ale ich budżet jest mniejszy. Wśród regionalnych propozycji dla przedsiębiorców dominują: dofinansowanie na projekty ekologiczne, technologie cyfrowe, projekty energetyczne, transportowe i powiązane z ochroną środowiska. Sprawdź, jakie inicjatywy podejmowane są w Twoim regionie. „Mapa budżetów” dofinansowania prezentuje się następująco:

 

 

Dotacje unijne dla firm. Programy dla 6 województw wschodniej Polski (Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej)

 

 • Platformy startowe - dofinansowanie (od 10 do 25 milionów PLN) dla akceleratorów/inkubatorów startupów. Dofinansowanie można przeznaczyć zarówno na koszty operacyjne (w tym wynagrodzenia personelu projektu), jak i koszty indywidualnego wsparcia startupów (w tym usług podstawowych i specjalistycznych).
 • Wzornictwo w MŚP - wsparcie (do 85% wartości projektu, maksymalnie 3 miliony PLN) w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych produktów.
 • Gospodarka o Obiegu Zamkniętych (GOZ) - dofinansowanie (dotacja bezzwrotna do 85% wartości projektu, maksymalnie 5 milionów złotych) dla MŚP w nurcie transformacji w kierunku GOZ. Program realizowany jest w dwóch etapach: opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (łańcuch dostaw, wydłużenie życia produktów, ekoprojektowanie, symbioza przemysłowa, platformy współdzielenia, odzysk i wykorzystanie odpadów) oraz wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji (zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac, zakup nowych technologii, szkolenia itp).
 • Automatyzacja i robotyzacja w MŚP - dofinansowanie (bezzwrotna dotacja do 85% wartości projektu, minimalnie 200 tys. złotych, maksymalnie 300 tys. złotych).
 • Pożyczki na rozwój turystyki - nisko oprocentowana pożyczka (do 500 tys. zł) dla MŚP na poszerzenie oferty i rozwój działalności turystycznej lub około turystycznej (np. budowa obiektów noclegowych lub gastronomicznych, tworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej, sprzedaż produktów ekologicznych, regionalnych lub tradycyjnych).