Jak założyć firmę w 2022

Początkiem roku w życie wszedł Polski Ład, który wprowadził sporo zmian dla przyszłych przedsiębiorców. Osoby, które zdecydują się na założenie działalności w nowych realiach podatkowych muszą nie tylko zmierzyć się z wyzwaniami jakie stawia im rynek, ale również z wieloma zmianami w podatkach, które wpływają na to ile pozostanie w kieszeni po opłaceniu wszystkich danin. Przepisy należy dobrze zrozumieć aby podjąć świadomą decyzję. Zmiana formy opodatkowania będzie możliwa dopiero z nowym rokiem podatkowym. 

 

Jak wybór formy opodatkowania wpływa na obciążenia podatkowe i składki ZUS

 

Przedsiębiorca kalkulując swoje przyszłe zyski  będzie musiał wziąć pod uwagę całość obciążeń w tym nie tylko wysokość zapłaconego podatku, ale również składkę zdrowotną, która nie tylko będzie uzależnione od tego ile zarobi, ale dodatkowo nie będzie podlegała odliczeniu od podatku.

Do końca 2021 r. składka zdrowotna była stała niezależnie od wyboru formy opodatkowania i wynosiła 381,81 zł z czego 328,78 zł podlegało odliczeniu od podatku. Jak łatwo wyliczyć efektywne obciążenie mogło wynieść nawet 53,03 zł miesięcznie. Polski Ład wprowadza w tej materii spore zmiany - po pierwsze przedsiębiorca traci możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku, niezależnie od tego jaką formę opodatkowania wybierze, dodatkowo sama składka zdrowotna będzie uzależniona od wybranej formy opodatkowania:

 • dla skali podatkowej będzie stanowiła 9% wysokości uzyskanego dochodu**,
 • dla podatku liniowego będzie stanowiła 4,9% wysokości uzyskanego dochodu**,

*W przypadku gdy dochód był niższy niż 3010 zł bądź przedsiębiorca osiągnie stratę zapłaci nie mniej niż 270,90 zł. 

 • dla ryczałtu uzależniona jest od wysokości osiągniętego rocznego przychodu, a podstawa składki określana będzie na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (wzrost tego wskaźnika będzie powodował wzrost składki w kolejnych latach). Przyjmując *szacunkowo podstawę wymiaru, przedsiębiorca zapłaci jedną z trzech składek

wysokość miesięcznej składki zdrowotnej.png

 

Nowością jest również to, że w przypadku składki zdrowotnej może powstać nadpłata w przypadku, gdy suma składek wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego będzie wyższa od rocznej składki zdrowotnej. W tym przypadku przysługuje zwrot nadpłaty, ale przedsiębiorca aby go uzyskać będzie musiał samodzielnie wystąpić o zwrot poprzez PUE ZUS. Termin na złożenie wniosku upływa 31 maja roku za poprzedni rok składkowy. W niektórych przypadkach będzie miał jedynie miesiąc od upływu terminu na złożenie zeznania rocznego. Warunkiem zwrotu jest brak zaległości w opłacaniu składek ZUS.

Przedsiębiorca dodatkowo będzie musiał liczyć się z tym, że deklaracja ZUS, która dotychczas była składana zwykle nie częściej niż raz w roku po zmianach będzie składana co miesiąc, a w przypadku zmiany dochodu za poprzedni miesiąc czy miesiące będzie należało złożyć do ZUS dodatkowo korekty. Taka zmiana może wpłynąć na koszt obsługi księgowej jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na współpracę z biurem rachunkowym. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości będzie musiał poświęcić więcej czasu na czynności związane z zamknięciem miesiąca.

Pozytywną zmianą jest termin wyliczenia i zapłaty składek ZUS, które po zmianach są płatne na 20-go dnia kolejnego miesiąca. Wcześniej był to 10-ty w przypadku gdy przedsiębiorca opłacał składki wyłącznie za siebie i 15-go w przypadku zatrudniania pracowników. .

Jeśli ktoś liczył na możliwość skorzystania z karty podatkowej będzie zaskoczony, tym, że od 2022 r. nie ma możliwości jej wybrania, a od 2023 znika całkowicie ta forma rozliczania z fiskusem.

 

Nowe progi podatkowe dla skali i ulga dla klasy średniej

 

Pozytywną zmianą dla przedsiębiorcy, który wybierze skalę podatkową jako formę opodatkowania będą wyższe progi podatkowe i wyższa kwota wolna od podatku, która wyniesie 30 000 zł (jest to spora zmiana względem poprzednich lat). Skala podatkowa od 1 stycznia 2022 r. jest też bardziej przejrzysta i prezentuje się w następujący sposób:

podstawa obliczenia podatku w złotych.PNG


Przedsiębiorcom rozliczającym się na zasadach ogólnych, których przychody miesięczne mieszczą się w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł (od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie). Przysługiwać będzie ulga dla klasy średniej.

Kwota ulgi wyliczana będzie według odpowiedniego wskaźnika:

 

wysokość przysługującej ulgi.png

Dla przedsiębiorców osiągających dodatkowe zarobki z umowy o pracę w rozliczeniu rocznym przysługiwać będzie jedna ulga dotycząca całości źródeł przychodów (ulga nie przysługuje w przypadku umów cywilno-prawnych jak umowy zlecenia czy dzieło).

Ulgę będzie można rozliczać rocznie i miesięcznie za miesiące, w których przedsiębiorca uzyska przychody w wysokości z przedziału od 5 701 zł do 11 141 zł, przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy pomniejsza się dochód o kwotę ulgi w każdym miesiącu w wysokości obliczonej według ustawowego wzoru. Inną możliwością uwzględniania ulgi w ciągu roku jest obliczanie ulgi narastająco po przekroczeniu progu dochodu 68 412 zł – wtedy należy obliczyć ulgę według wzoru za podstawę przyjmując dochód roczny i dopiero wówczas uwzględnić ulgę w zaliczce.

Przedsiębiorca będzie musiał wziąć pod uwagę  jednak, że nawet nieznaczne przekroczenie określonego limitu przychodów uprawniających do ulgi spowoduje całkowitą utratę prawa do odliczenia i konieczność dopłaty brakującego podatku. Dobrze, żeby świadomie podjął decyzję o odliczaniu bądź nieodliczaniu ulgi na etapie zaliczek na PIT w trakcie roku na rzecz rozliczenia w zeznaniu rocznym.

 

Ryczałt ewidencjonowany – nowe stawki podatku


Dla niektórych branż, które wybiorą opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym, zostały wprowadzone obniżone stawki 12% i 14% podatku dla osiąganego przychodu, które mogą okazać się korzystnym wyborem nie tylko ze względu na wysokość stawki opodatkowania, ale również i sposób wyliczania składki zdrowotnej i jej wysokość.

Stawka 14% wprowadzona została dla przychodów osiąganych ze świadczenia usług:

 • w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86) – korzystna zmiana, wcześniej 17%,
 • architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),
 • w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1);
 • Stawka 12% jest wprowadzona dla przychodów osiąganych ze świadczenia usług:
 • związanych z wydawaniem:
  • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
  • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
  • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),
 • związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),
 • objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2),

Co zaskoczy przedsiębiorcę w 2022 

 

Zmienia się moment opodatkowania przy sprzedaży wykupionego z leasingu samochodu na cele prywatne. Od 2022 r. przedsiębiorca, który wykupi z leasingu operacyjnego samochód na cele prywatne, będzie musiał rozpoznać przychód z działalności gospodarczej, jeżeli dokona jego sprzedaży w ciągu 6 lat od dnia wykupu. Do końca 2021 okres ten wynosił 6 miesięcy, a po jego upływie przychód w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

 

Zlikwidowana została możliwości amortyzacji nieruchomości o charakterze mieszkalnym. Od stycznia 2022 roku amortyzacji nie będą podlegały nabyte lub wytworzone od 1 stycznia 2022 roku do działalności gospodarczej:

 • budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami,
 • lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Nie jest istotne, czy wyżej wymienione nieruchomości służą prowadzonej działalności gospodarczej, są wydzierżawiane czy wynajmowane na podstawie umowy w celu osiągniecia przychodu. Przepisy przejściowe dopuszczają księgowanie amortyzacji w koszty podatkowe nieruchomości mieszkalnych do 31.12.2022, jeżeli były nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022 r. Lokale i budynki użytkowe będącymi składnikami majątku firmowego w dalszym ciągu będą mogły podlegać amortyzacji.

 

Ulgi do wykorzystania w 2022:

 

Rozpoczynając prowadzenie biznesu warto się przyjrzeć dostępnym ulgom podatkowym, które wpływają na rentowność prowadzenia biznesu. Przed podjęciem decyzji warto zasięgnąć porady doświadczonego księgowego lub doradcy podatkowego. W przypadku ulgi IP Box warto skorzystać z usługi doradcy podatkowego, który pomoże wystąpić o indywidualną interpretację:

 • Ulga badawczo-rozwojowa – od stycznia 2022 r. jeszcze bardziej atrakcyjna,
 • Ulga IP Box – 5% PIT,
 • Ulga na prototyp,
 • Ulga na innowacyjnych pracowników,
 • Ulga na ekspansję,
 • Ulga dla podatników wspierających sport, edukację, kulturę,
 • Ulga na robotyzację.