Konkursy

Odpowiedz
Highlighted

Regulamin konkursu “Narysuj trasę GPS-em i wygraj zegarek”

[ Edytowane ]

Regulamin konkursu “Narysuj trasę GPS-em i wygraj zegarek”

Obowiązuje od 3 września 2020 r.

 

§1 Wprowadzenie

 1. Organizatorem Konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP 634-013-54-75, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Organizatorem".
 2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem strony konkursowej pod adresem: https://www.facebook.com/INGPolska/ (zwanej dalej „Stroną Konkursową”).
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora oraz uczestników (zwanych dalej „Uczestnikami”), reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu przekazywane są Organizatorowi,
  a nie serwisowi Facebook.

§2 Przedmiot i czas trwania Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest:
  a) Narysowanie kreatywnej trasy GPS-em (stworzenie rysunku na mapie) np. podczas spaceru, biegania czy jazdy na rowerze w dowolnej aplikacji sportowej, która rejestruje ślad GPS np. Endomondo, Map my run, Strava.
  b) Zrobienie zrzutu ekranowego zarejestrowanej trasy i umieszczenie go w komentarzu pod postem konkursowym wraz z linkiem do tej trasy z aplikacji sportowej (zwane dalej – „Zgłoszenie”).
 2. Ocenie Komisji konkursowej podlega Zgłoszenie, czyli zrzut ekranowy (screen) trasy wraz z linkiem do niej z aplikacji sportowej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 3 września 2020 roku o godz. 12:00 i kończy się w dniu 17 września 2020 roku o godz. 12:00.
 4. Wyniki konkursu opublikowane zostaną 5 października 2020 roku poprzez oznaczenie zwycięzcy w komentarzu pod postem konkursowym na stronie konkursowej, zwycięzca zostanie również poinformowany o wygranej poprzez wiadomość prywatną przesłaną na jego profil na Facebooku wraz ze szczegółami dotyczącymi przekazania nagród, w tym datą dostarczenia nagrody na wskazany przez zwycięzcę adres.

§3 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne będące konsumentami tj. osobami, które uczestniczą w Konkursie bez związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , które przystąpiły do Konkursu w zgodnie z w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Osoba, o której mowa w ust. 2 przystępuje do Konkursu, stając się jego Uczestnikiem poprzez łączne spełnienie następujących warunków:
  a) wejście na stronę konkursową: https://www.facebook.com/INGPolska/
  b) kliknięcie w post konkursowy,
  c) Akceptację niniejszego Regulaminu Konkursu wraz ze zgodą na publikację imienia i nazwiska w razie, gdyby praca uczestnika została nagrodzona i uczestnik otrzymał jedną z nagród.
  d) przesłanie Zgłoszenia - zrzutu ekranowego trasy wraz z linkiem do niej z aplikacji sportowej, o którym mowa w § 2 ust. 1 w komentarzu posta konkursowego w czasie trwania konkursu określonym w § 2 ust. 3.
 4. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się zapoznać z Regulaminem Konkursu. Uczestnik zobowiązany jest i przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku przesłania więcej, niż jednego zgłoszenia przez jednego Uczestnika, ocenie komisji podlega pierwsza odpowiedź zamieszczona przez Uczestnika.

§4 Przebieg Konkursu

 1. Spośród przesłanych Zgłoszeń, komisja konkursowa wybierze 1 (słownie: jedną) jej zdaniem najbardziej ciekawą, kreatywną i oryginalną prace. Ocenie podlegać będzie konstrukcja trasy. Uczestnik będący autorem wybranego przez Komisję Zgłoszenia staje się zwycięzcą konkursu.
 2. Decyzje o wyborze zwycięzcy, o których mowa w ust. 1, podejmowane są przez komisję konkursową, która składa się z 3 członków wskazanych przez Organizatora.

§5 Nagroda dla zwycięzcy

 1. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.
 2. W konkursie przyznana zostanie nagroda - zegarek 010-01769-02 vivoactive 3, E. EU, Blk/Blk Silicone, Stainless Steel o wartości 799,00 zł brutto.
 3. Nagroda dla zwycięzcy zostanie przesłana na jego adres pocztowy, wskazany przez zwycięzcę
  za pomocą wiadomości o której mowa w § 2 ust.
 4. Zwycięzca otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 88,77 zł  z zastrzeżeniem, że kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz zwycięzcy, lecz zostanie przeznaczona na pokrycie podatku od wygranej w Konkursie, o której mowa w ust.7.
 5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zmiany nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny.
 6. Równowartość przyznanej nagrody stanowi przychód z wygranych w konkursie podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych - zgodnie z art.30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2016r. poz.2032 z późn. zm.). Organizator konkursu zobowiązany jest do obliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego kwoty podatku, stosownie do przepisu art.41 ust.4 w/w ustawy.

§6 Szczegółowe zasady i warunki prawne Konkursu

 1. Przesłanie Zgłoszenia zgodnie z zasadami wskazanymi w § 3 ust. 3 Regulaminu jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika na prezentację imienia oraz nazwiska lub nazwy użytkownika podanej na profilu w serwisu Facebook w komentarzu posta konkursowego na https://www.facebook.com/INGPolska/.
 2. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu Zgłoszenia wyłącznie własnego autorstwa. Zabronione jest w szczególności wykorzystywanie cudzych Zgłoszeń.
 3. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Zgłoszeniu jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich. Zgłoszenia zawierające takie treści nie będą dopuszczane do Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie Zgłoszeń pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej w ust. 2-3, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z § 8 Regulaminu.
 5. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi Zgłoszeniem.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. ING Bank Śląski S.A. informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu organizacji Konkursu, następnie w celu archiwizacyjnym. Podanie danych osobowych wymaganych Regulaminem jest dobrowolne, przy czym jest jednocześnie konieczne do uczestnictwa w Konkursie.
 2. W związku z realizacją Konkursu Organizator przetwarza następujące dane uczestnika z serwisu Facebook: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika podaną w serwisie Facebook. Na podstawie niniejszego regulaminu dane osobowe uczestników będą przetwarzane w czasie trwania Konkursu, w celu związanym z przystąpieniem do niego, wykonania praw i obowiązków związanych z Konkursem, a następnie w okresie archiwizacji Osoba, której podane dane osobowe dotyczą ma prawo wglądu do nich, może je zmieniać w przypadku, gdy są nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistością i może żądać zaprzestania ich przetwarzania.
 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały podane w odrębnej informacji, dostępnej pod linkiem: https://www.facebook.com/pg/INGPolska/about/?ref=page_internal

§8 Reklamacje

 1. Uczestnik może złożyć reklamacje:
 • przez system bankowości internetowej w zakładce Wiadomości,
 • telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-19:00) pod numerem:
  • 0 800 163 012 − dla telefonów stacjonarnych (numer bezpłatny),
  • (32) 357 00 62 − dla telefonów stacjonarnych i komórkowych (koszt połączenia wg stawek operatora),
 • osobiście w dowolnym oddziale Banku,
 • listownie na adres:

ING Bank Śląski S.A.
Sokolska 34

COK TeamING, skr. poczt. 137

40-086 Katowice

Powinien to zrobić niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które budzą jego zastrzeżenia.

 1. W treści reklamacji Uczestnik powinien podać swoje:
 • imię i nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • numer telefonu,
 • uzasadnienie reklamacji.
 1. Uczestnik może wybrać następujące sposoby odpowiedzi:
 • przez system bankowości internetowej;
 • listownie;
 • na innym trwałym nośniku danych.
 1. Bank przesyła odpowiedź w sposób, jaki Uczestnik wybierze podczas składania reklamacji.
 2. Bank udziela odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie, może on zostać wydłużony, jednak nie może przekroczyć 35 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Bank poinformuje Uczestnika o przyczynach opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji, przewidywanym terminie zakończenia postępowania reklamacyjnego.
 3. W trakcie postępowania reklamacyjnego Bank może zwrócić się do Uczestnika o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności w związku z prowadzonym postępowaniem reklamacyjnym, Bank zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z klientem na numer telefonu wskazany przez klienta do kontaktu z Bankiem.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie https://www.facebook.com/INGPolska/ w opisie posta konkursowego, a uczestnik może przed przystąpieniem do konkursu regulamin przechowywać i odtwarzać.
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na facebook-CC@ing.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy, powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 3. Ewentualne spory w związku z realizacją Konkursu organizowanej przez Bank mogą być rozstrzygane w trybie pozasądowym. Wnioski można składać do:
 • Rzecznika Finansowego, strona: www.rf.gov.pl. Rzecznik działa zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;
 • Arbitra bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, strona: www.zbp.pl/dla-konsumentow/arbiterbankowy/dzialalnosc. Arbiter rozstrzyga spór i wydaje swoje orzeczenie zgodnie z regulaminem bankowego arbitrażu konsumenckiego.
 1. Konsument, który ma miejsce zamieszkania na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w związku z realizacją Konkursu przez internet, ma prawo - w celu rozstrzygania sporów w trybie pozasądowym - skorzystać z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta nosi nazwę platformy ODR (skrót z języka angielskiego: online dispute resolution), i jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W trybie pozasądowym skargi rozpatrywać może tylko jeden z uprawnionych podmiotów ( zwany podmiotem ADR ) i tylko wówczas, gdy Bank i Klient indywidualny wcześniej zgodzą się na rozpatrzenie sprawy przez określony podmiot ADR, zgodnie z jego regulaminem. Wykaz podmiotów uprawnionych znajduje się na ww. stronie internetowej Platformy ODR. Powyższe nie narusza uprawnienia do skierowania wniosku do Arbitra bankowego albo Rzecznika Finansowego. O ile regulamin podmiotu ADR to przewiduje, Bank - w celu rozstrzygania sporów w trybie poza sądowym - może skorzystać z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów i złożyć wniosek o wszczęcie takiego postępowania pozasądowego przeciwko klientowi, jeśli klient indywidualny oraz Bank wcześniej zgodzą się na rozpatrzenie sprawy przez określony podmiot ADR, zgodnie z jego regulaminem, a przepisy prawne wyłączają takiej możliwości.
 2. Konsument może również zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego).
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Konkursu jest sąd właściwy miejscowo ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
Odpowiedz
0 Lajków
Zespół_ING
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
380
301
30-10-2015
Wiadomość 1 z 1 (868 wyświetleń)
Ostatnie wpisy na forum
Re: Drugi kredyt hipoteczny

@kowalik_mariusz Jeżeli potrzebujesz pieniędzy na remont nieruchomości to możesz skorzystać z pożyczki hipotecznej, której zabezpieczeniem jest nieruchomość, lub pożyczki gotówkowej. Minimalna kwota p

...

22-10-2020
Re.: Giełda - stosunek dochodu do straty - jak rozlicza to za dany rok Dział Maklerski Ing?

Dziękuję za odpowiedź.

 

UWAGA - potrzebuje 100% pewności w tej kwestii, bo mam akurat analogiczną sytuacje na rachunku - musze mieć pewność, że moja logika jest prawidłowa.

 

Ogólny mechanizm jest mi zna

...

22-10-2020
Re: Re.: Spłata całkowita pożyczki

@emifaf1085 Jeżeli w okresie od 11 września 2019 r. spłaciłeś pożyczkę przed terminem i za jej udzielenie została pobrana prowizja to prowizję zwrócimy proporcjonalnie do rzeczywistego okresu spłaty.

...

22-10-2020