Program 500 plus: czy sytuacja rodzinna może wpłynąć na decyzję o przyznaniu świadczenia?

Najważniejsze zasady otrzymania świadczenia z programu 500 plus są stosunkowo proste. 500 zł zostanie przyznane bezwarunkowo na drugie i każde kolejne dziecko, aż do uzyskania przez nie pełnoletności. Rodziny z jednym dzieckiem także mogą starać się o przyznanie wsparcia. Ich dochód na jednego członka rodziny nie może jednak przekroczyć 800 zł lub 1200 zł w przypadku niepełnosprawności córki lub syna. Co jednak gdy dzieci lub dziecko wychowuje samotny rodzic lub gdy przebywa ono w rodzinie zastępczej? Ustawa w jasny sposób określa ich sytuację.

Samotna matka lub ojciec mogą starać się o przyznanie dodatkowych 500 zł podobnie jak pełne rodziny. Ich sytuacja rodzinna w żaden sposób nie zmienia ich położenia w świetle prawa. Mogą więc starać się o przyznanie świadczenia na pierwszego i każdego kolejnego potomka, jeśli spełniają wymogi dochodowe.

Złóż wniosek "500 plus" przez bankowość internetową ING

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku gdy samotny rodzic żyje w związku nieformalnym, czyli konkubinacie. Bardzo ważną informacją jest fakt, że świadczenia alimentacyjne powinny zostać wliczone do dochodu rodziny. Nie są do niego natomiast wliczane pieniądze otrzymywane z funduszu alimentacyjnego.  W przypadku gdy np. samotna matka pobiera alimenty od byłego partnera i chce uzyskać 500 zł na jedyne dziecko, alimenty zostaną wliczone do dochodu rodziny. Gdy ten przekroczy 800 na członka rodziny, świadczenie programu 500+ nie zostanie przyznane.

Więcej o programie "Rodzina 500 plus"

Co w przypadku rodzin, w których rodzice są po rozwodzie? Świadczenie 500 plus zostanie przyznane tyko jednemu z nich – temu, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Co ciekawe, jeśli „opieka sprawowana jest jednocześnie przez oboje rodziców” to świadczenie należy się temu rodzicowi, który jako pierwszy złoży wniosek. W takiej sytuacji warto się więc pospieszyć.

Jeśli rodzic ma dwójkę dzieci z dwoma różnymi partnerami, ale z nimi nie mieszka, to nie przysługuje mu prawo do pobierania świadczenia 500+. Mogą się o nie starać rodzice, którzy faktycznie sprawują opiekę nad dzieckiem i je utrzymują. W takim przypadku o pieniądze mogą ubiegać się opiekunowie każdego dziecka z osobna. Jeśli nie mają więcej dzieci będą musieli spełnić kryterium dochodowe 800 zł (lub 1200 w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

Czy z programu 500 plus będą mogły korzystać rodzinne domy dziecka, czyli rodziny zastępcze? W początkowym projekcie ustawy, dzieci przebywające w tzw. pieczy zastępczej były wykluczone z programu. Jednak ostatecznie także i one dostaną od państwa wsparcie. Będzie to forma dodatku wychowawczego i zostanie przyznana na każde dziecko, bez względu na kryterium dochodowe.  Dotyczy to też rodzin, które opiekują się dziećmi w ramach adopcji – te jednak traktowane są na równi z rodzinami biologicznymi. Także w przypadku gdy rodzina wychowuje jednocześnie dzieci własne i adoptowane.

Program 500 plus będzie pomocny także dla rodzin obcokrajowców. W przypadku tych, które pochodzą z krajów Unii Europejskiej lub Szwajcarii, dostaną 500 zł, o ile nie przyjmują świadczeń w innym kraju. Jeśli rodzina pochodzi z kraju, który znajduje się poza UE, świadczenia także mogą zostać przyznane. Warunkiem jest posiadanie prawa do pobytu stałego, pozwolenia na pracę i stałe zamieszkanie w Polsce. Jeśli więc w kraju przebywa tylko jeden rodzic, a reszta rodziny w innym kraju, świadczenie nie będzie przyznane. Jeśli to obywatele Polski żyją poza granicami kraju, to także należą im się dodatkowe pieniądze z programu. Nie mogą oni jednak pobierać jednocześnie innych świadczeń w kraju gdzie mieszkają.

Sprawy komplikują się natomiast w przypadku tzw. rodzin patchworkowych. Nazywamy tak rodziny, w których byli małżonkowie mają nowych partnerów, często małżonków i nowe dzieci. Niejednokrotnie trudno jest jasno określić jak w takich sytuacjach program miałby funkcjonować. Punktem wyjścia jest tu jednak fakt, ile dzieci jest wychowywanych przez daną rodzinę. Jeśli jedno, to po spełnieniu kryterium dochodowego taka rodzina może ubiegać się o świadczenie. Jeśli rodzina wychowuje więcej niż jedno dziecko, to także otrzyma prawo do świadczenia, nawet jeśli któreś z dzieci pochodzi z innego związku. Jeśli ktoś pozostaje w związku formalnym, bądź konkubinacie i ma dzieci, ale są one wychowywane przez byłego partnera, to prawo do wsparcia otrzyma osoba sprawująca opiekę nad wspólnym potomkiem.

Kiedy sytuacja rodzinna jest przeszkodą w otrzymaniu 500zł?

Rodziny w których dzieci znajdują się pod opieką różnego rodzaju instytucji państwowych, nie mogą liczyć na wsparcie z programu. Jeśli więc dziecko lub dzieci mieszkają w domu dziecka, ośrodkach wychowawczych czy zakładach poprawczych to ich rodzice / opiekunowie nie mają szans na uzyskanie pomocy przy udziale programu 500 plus. Podobnie jest w przypadku, gdy faktyczną pieczę nad dziećmi mają dziadkowie i w świetle prawa to oni są opiekunami prawnymi. Jeśli natomiast dziadkowie mieszkają razem z rodziną, która ma dzieci, ich emerytur lub rent nie wlicza się do dochodu rodziny. W przypadku gdy niepełnoletnie dziecko wejdzie w związek małżeński, jego rodzice stracą prawdo do pieniędzy z programu 500 plus. Tak samo jest w przypadku, gdy dziecko samo pobiera świadczenie na własnego potomka.

 

Komentarze
RadekR Doradca z ambicjami
‎15-02-2017 14:15

Dużym krokiem ku dobremu może być Mieszkanie Plus. Już nie 30 a ponad 60  według http://mieszkanieplus.org.pl/ zapisało się do pilotarzu programu. To co jeszcze niedawno mogło wydawać się mżonką, teraz coraz bardziej nabiera kształtu. Oby z tego wyszlo coś dobrego! 

RadekR
Doradca z ambicjami
Doradca z ambicjami icon
5
0
21-11-2016