Konkursy

Odpowiedz

Regulamin konkursu "Zamień brykę na elektryka

[ Edytowane ]

Regulamin konkursu „Zamień brykę na elektryka”

Obowiązuje od 24 maja 2021 r.

 

§1 Wprowadzenie

 1. Organizatorem Konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP 634-013-54-75, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Organizatorem".
 2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem strony konkursowej pod adresem: https://www.facebook.com/INGPolska/ i https://instagram.com/ingpolska (zwanych dalej „Stroną Konkursową”).
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora oraz uczestników (zwanych dalej „Uczestnikami”), reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook i Instagram. Wszelkie informacje i dane przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu przekazywane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook i Instagram.

§2 Przedmiot i czas trwania Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest krótkie opisanie (do 400 znaków ze spacjami ) oraz przedstawienie na 1 zdjęciu lub 1 materiale video (nie dłuższym niż 1 minuta) tego, co można robić rowerem, co dotychczas robiło się autem: (zwane dalej – „Zgłoszeniem”). Zgłoszenie należy opublikować dodając w treści wpisu #brykanaelektryka
 2. Ocenie Komisji konkursowej podlega Zgłoszenie.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 24 maja 2021 roku o godz. 11:00 i kończy się w dniu 4 czerwca 2021 roku o godz. 23:59.
 4. Wyniki konkursu opublikowane zostaną 17 czerwca 2021 roku poprzez oznaczenie zwycięzcy w komentarzu pod postem konkursowym na stronie konkursowej, zwycięzca zostanie również poinformowany o wygranej poprzez wiadomość prywatną przesłaną na jego profil na Facebooku lub Instagramie wraz ze szczegółami dotyczącymi przekazania nagród, w tym datą dostarczenia nagrody na wskazany przez zwycięzcę adres.

 

§3 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne będące konsumentami tj. osobami, które uczestniczą w Konkursie bez związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które przystąpiły do Konkursu zgodnie z  ust. 3.
 3. Osoba, o której mowa w ust. 2 przystępuje do Konkursu, stając się jego Uczestnikiem poprzez łączne spełnienie następujących warunków:
  a) wejście na stronę konkursową: https://www.facebook.com/INGPolska/ lub https://www.instagram.com/ingpolska
  b) kliknięcie w post konkursowy oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu.
 4. c) wyrażenie zgody na publikację w komentarzu pod postem konkursowym  imienia i nazwiska Uczestnika w razie, gdyby praca uczestnika została nagrodzona i uczestnik otrzymał jedną z nagród.
  d) przesłanie Zgłoszenia w komentarzu posta konkursowego na Facebooku lub publikacja posta ze zgłoszeniem na swoim profilu na Instagramie z użyciem #brykanaelektryka w czasie trwania konkursu określonym w §2 ust. 3.

 

 1. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się zapoznać i zaakceptować Regulamin Konkursu. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać niniejszego Regulaminu. Przesłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją przez Uczestnika Regulaminu.

 2. W przypadku przesłania więcej, niż jednego zgłoszenia przez jednego Uczestnika, ocenie komisji podlega pierwsza odpowiedź zamieszczona przez Uczestnika.

§4 Przebieg Konkursu

 1. Spośród przesłanych Zgłoszeń, komisja konkursowa wybierze 20 nagród głównych (słownie: dwadzieścia) i 50 nagród pocieszenia (słownie: pięćdziesiąt) jako jej zdaniem najbardziej ciekawe, kreatywne i oryginalne prace. Uczestnicy będący autorami wybranych przez Komisję Zgłoszeń stają się zwycięzcami konkursu.
 2. Decyzje o wyborze zwycięzców, o których mowa w ust. 1, podejmowane są przez komisję konkursową, która składa się z 3 członków wskazanych przez Organizatora.

§5 Nagroda dla zwycięzcy

 1. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.
 2. W konkursie przyznane zostanie 20 nagród głównych – zestawy gadżetów rowerowych o wartości 450 zł brutto za zestaw, oraz 50 nagród pocieszenia – zestawów gadżetów rowerowych o wartości jednego zestawu 225 zł brutto za zestaw.
 3. Nagroda dla zwycięzcy zostanie przesłana na jego adres pocztowy, wskazany przez zwycięzcę za pomocą wiadomości, o której mowa w § 2 ust.4.
 4. Zwycięzca otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 50 zł – laureat nagrody głównej, oraz 25 zł – laureat nagrody pocieszenia - z zastrzeżeniem, że kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz zwycięzcy, lecz zostanie przeznaczona na pokrycie podatku od wygranej w Konkursie, o której mowa w ust.7.
 5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny.
 6. Równowartość przyznanej nagrody stanowi przychód z wygranych w konkursie podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych - zgodnie z art.30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2020r. poz.1426 z późn. zm.). Organizator konkursu zobowiązany jest do obliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego kwoty podatku, stosownie do przepisu art.41 ust.4 w/w ustawy.

§6 Szczegółowe zasady i warunki prawne Konkursu

 1. Przesłanie Zgłoszenia zgodnie z zasadami wskazanymi w § 3 ust. 3 Regulaminu jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika na prezentację imienia oraz nazwiska lub nazwy użytkownika podanej na profilu w serwisu Facebook lub Instagram w komentarzu posta konkursowego na https://www.facebook.com/INGPolska/ lub https://www.instagram.com/ingpolska
 2. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu Zgłoszenia wyłącznie własnego autorstwa. Zabronione jest w szczególności wykorzystywanie cudzych Zgłoszeń.
 3. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Zgłoszeniu jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich. Zgłoszenia zawierające takie treści nie będą dopuszczane do Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie Zgłoszeń pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej w ust. 2-3, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z § 8 Regulaminu.
 5. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi Zgłoszeniem.
 6. Zgłoszenia nie będą wykorzystywane przez Organizatora w prowadzonej działalności gospodarczej.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. ING Bank Śląski S.A. informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu organizacji Konkursu, następnie w celu archiwizacyjnym. Podanie danych osobowych wymaganych Regulaminem jest dobrowolne, przy czym jest jednocześnie konieczne do uczestnictwa w Konkursie.
 2. W związku z realizacją Konkursu Organizator przetwarza następujące dane uczestnika z serwisu Facebook: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, nazwę użytkownika podaną w serwisie Facebook. Na podstawie niniejszego regulaminu dane osobowe uczestników będą przetwarzane w czasie trwania Konkursu, w celu związanym z przystąpieniem do niego, wykonania praw i obowiązków związanych z Konkursem, a następnie w okresie archiwizacji Osoba, której podane dane osobowe dotyczą ma prawo wglądu do nich, może je zmieniać w przypadku, gdy są nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistością i może żądać zaprzestania ich przetwarzania.
 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały podane w odrębnej informacji, dostępnej pod linkiem: https://www.facebook.com/pg/INGPolska/about/?ref=page_internal

§8 Reklamacje

 1. Uczestnik może złożyć reklamacje:
 • przez system bankowości internetowej w zakładce Wiadomości,
 • telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-19:00) pod numerem:
  • 0 800 163 012 − dla telefonów stacjonarnych (numer bezpłatny),
  • (32) 357 00 62 − dla telefonów stacjonarnych i komórkowych (koszt połączenia wg stawek operatora),
 • osobiście w dowolnym oddziale Banku,
 • listownie na adres:

ING Bank Śląski S.A.
Sokolska 34

COK TeamING, skr. poczt. 137

40-086 Katowice

 

i powinien to zrobić niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które budzą jego zastrzeżenia.

 1. W treści reklamacji Uczestnik powinien podać swoje:
 • imię i nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • numer telefonu,
 • uzasadnienie reklamacji.
 1. Uczestnik może wybrać następujące sposoby odpowiedzi:
 • przez system bankowości internetowej;
 • listownie;
 • na innym trwałym nośniku danych.
 1. Bank przesyła odpowiedź w sposób, jaki Uczestnik wybierze podczas składania reklamacji.
 2. Bank udziela odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie, może on zostać wydłużony, jednak nie może przekroczyć 35 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Bank poinformuje Uczestnika o przyczynach opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji, przewidywanym terminie zakończenia postępowania reklamacyjnego.
 3. W trakcie postępowania reklamacyjnego Bank może zwrócić się do Uczestnika o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności w związku z prowadzonym postępowaniem reklamacyjnym, Bank zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z klientem na numer telefonu wskazany przez klienta do kontaktu z Bankiem.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://www.facebook.com/INGPolska/ i https://www.instagram.com/ingpolska w opisie posta konkursowego, a uczestnik może przed przystąpieniem do konkursu oraz w trakcie jego trwania Regulamin pobierać, przechowywać i odtwarzać.
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na facebook-CC@ing.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy, powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 3. Ewentualne spory w związku z realizacją Konkursu organizowanej przez Bank mogą być rozstrzygane w trybie pozasądowym. Wnioski można składać do:
 • Rzecznika Finansowego, strona: www.rf.gov.pl. Rzecznik działa zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;
 • Arbitra bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, strona: www.zbp.pl/dla-konsumentow/arbiterbankowy/dzialalnosc. Arbiter rozstrzyga spór i wydaje swoje orzeczenie zgodnie z regulaminem bankowego arbitrażu konsumenckiego.
 1. Konsument, który ma miejsce zamieszkania na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w związku z realizacją Konkursu przez internet, ma prawo - w celu rozstrzygania sporów w trybie pozasądowym - skorzystać z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta nosi nazwę platformy ODR (skrót z języka angielskiego: online dispute resolution), i jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W trybie pozasądowym skargi rozpatrywać może tylko jeden z uprawnionych podmiotów ( zwany podmiotem ADR ) i tylko wówczas, gdy Bank i Klient indywidualny wcześniej zgodzą się na rozpatrzenie sprawy przez określony podmiot ADR, zgodnie z jego regulaminem. Wykaz podmiotów uprawnionych znajduje się na ww. stronie internetowej Platformy ODR. Powyższe nie narusza uprawnienia do skierowania wniosku do Arbitra bankowego albo Rzecznika Finansowego. O ile regulamin podmiotu ADR to przewiduje, Bank - w celu rozstrzygania sporów w trybie poza sądowym - może skorzystać z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów i złożyć wniosek o wszczęcie takiego postępowania pozasądowego przeciwko klientowi, jeśli klient indywidualny oraz Bank wcześniej zgodzą się na rozpatrzenie sprawy przez określony podmiot ADR, zgodnie z jego regulaminem, a przepisy prawne wyłączają takiej możliwości.
 2. Konsument może również zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego).
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Konkursu jest sąd właściwy miejscowo ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

 

 

Pobierz regulamin tutaj>

Odpowiedz
0 Lajków
Zespół_ING
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
423
316
30-10-2015
Wiadomość 1 z 1 (2 782 wyświetleń)
Ostatnie wpisy na forum
Re: Mastercard w telefonie - autoryzacja niepoprawna. Brak możliwości płacenia.

Zdajemy sobie sprawę, że brak możliwości korzystania z karty Mastercard w telefonie utrudnia codzienne płatności. 

Mamy zgłoszony błąd odnośnie odrzucania płatności kartą w terminalu pomimo poprawneg

...

23-10-2021
Re.: Bankowość leży?

żona od dwóch tygodni nie może zapłacić , ja od tygodnia, z infolini i ze zgloszenia , dowiedziałem się że wina po stronie sprzedawców i nie wiadomo ile potrwa hhaah porażka.  Jakieś bujdy ponieważ ta

...

23-10-2021
Re: Re.: Cofnięcie przelewu z konta direct

Niestety takiego przelewu już sama nie odwołasz. W przyszłości zachęcam Cię do kontaktu z nami na czacie na stronie lub w Moim ING (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 24:00 oraz w sobotę od 8:00 do

...

22-10-2021